Pressmeddelande 29.2.2016

Arbetspensionsförsäkringsbolagens verksamhet för hanteringen av risken för arbetsoförmåga: föreskrifter och anvisningar träder i kraft 1.3.2016

Finansinspektionen har den 29 februari 2016 meddelat anvisningar om verksamhet för hanteringen av risken för arbetsoförmåga och därtill hörande rapporteringsföreskrifter för arbetspensionsförsäkringsbolag, vilka träder i kraft den 1 mars 2016.

I sina inspektioner fäster Finansinspektionen speciell uppmärksamhet vid de avtal som arbetspensionsförsäkringsbolagen ingår och vid andra insatser som utlovas i syfte att hantera risken för arbetsoförmåga samt vid de metoder med vilka arbetspensionsförsäkringsbolagen konkurrenssätts och bedömer verksamheten utifrån dessa anvisningar.

– Det är viktigt att komma ihåg att syftet med arbetspensionsförsäkringsbolagens verksamhet enligt lagen är att verkställa det lagstadgade pensionsskyddet. Det ska styra all verksamhet och speciellt hur tillgångarna används. Även tillsynen över bolagen och verksamheten görs utifrån det, säger ledningens rådgivare Erkki Rajaniemi.

Målet är att förbättra tillsynen och främja konkurrensneutralitet

På våren 2014 beslutade Finansinspektionen att inkludera en temainspektion av arbetshälsan i sin inspektionsplan. Inspektionen genomfördes med samma innehåll i alla arbetspensionsförsäkringsbolag.Inspektionen färdigställdes på sommaren 2015 och resultaten publicerades i september 2015. Som ett sammandrag av inspektionen  kan det konstateras att arbetspensionsförsäkringsbolagens verksamhetsmodeller inte var enhetliga.

I avsikt att förenhetliga verksamhetsförfarandena och med beaktande av Finansinspektionens lagstadgade uppgifter samt att arbetspensionstillgångarna används i konkurrenssyfte anser Finansinspektionen det vara nödvändigt att meddela allmänna anvisningar och rapporteringsföreskrifter om hanteringen av risken för arbetsoförmåga. Syftet med föreskrifterna och anvisningarna är att förbättra tillsynen över arbetspensionsförsäkringsbolagens verksamhet, konkurrens och medelsanvändning samt att främja verksamhetens konkurrensneutralitet.

Anvisningarna innehåller de förfaranden som Finansinspektionen rekommenderar att arbetspensionsbolagen ska följa när de tillhandahåller tjänster för hanteringen av risken för arbetsoförmåga.

Närmare upplysningar

Erkki Rajaniemi, ledningens rådgivare, telefon 010 831 5263, erkki.rajaniemi(at)fiva.fi

Bilagor

Föreskrifter och anvisningar 1/2016: Hantering av risken för arbetsoförmåga: Arbetspensionsförsäkringsbolag