Pressmeddelande 4.12.2020

Finansinspektionens direktion för 2021-2023 har utnämnts

Bankfullmäktige har utsett medlemmarna i Finansinspektionens direktion för en treårsperiod från och med den 1 januari 2021.

Medlemmarna är

  • direktionens vice ordförande Marja Nykänen, Finlands Bank
  • understatssekreterare Leena Mörttinen, finansministeriet
  • avdelningschef, överdirektör Heli Backman, social- och hälsovårdsministeriet.

Till personliga suppleanter för dem utsågs

  • avdelningschef Katja Taipalus, Finlands Bank
  • lagstiftningsråd Janne Häyrynen, finansministeriet
  • direktör Hannu Ijäs, social- och hälsovårdsministeriet.

Till medlemmar utsågs dessutom

  • filosofie magister, SGF Lasse Heiniö
  • ekonomie magister Leena Kallasvuo
  • arbetslivsprofessorn i ekonomi, politices doktor Vesa Vihriälä.

Marja Nykänen utsågs till ordförande för direktionen och Leena Mörttinen till vice ordförande.

Finansinspektionens och dess direktions uppgifter har fastställts i lag. Direktionen uppställer mål för tillsynsmyndighetens verksamhet, besluter om riktlinjerna för verksamheten och styr och övervakar måluppfyllelsen och efterlevnaden av riktlinjerna.

Närmare upplysningar lämnas av

bankfullmäktiges ordförande Antti Lindtman, tfn 09 432 3089.