Offentlig delgivning 30.8.2013 – 13/2013

Finansinspektionen har beviljat Heikki Vauhkonen undantag från budplikten på grund av förvärv av aktier i Tulikivi Abp enligt 6 kap. 10 § i värdepappersmarknadslagen

Finansinspektionens beslut dnr Fiva 5/02.05.05/2011

Med stöd av 6 kap. 15 § i värdepappersmarknadslagen (495/1989) har Finansinspektionen den 17 augusti 2011 beviljat Heikki Vauhkonen undantag från budplikten på grund av förvärv av aktier i Tulikivi Abp enligt 6 kap. 10 § i nämnda lag. Arrangemanget genomfördes den 21 augusti 2013.

Beslutet finns framlagt

Beslutet finns tillgängligt på Finansinspektionens webbplats och fram till den 20 september 2013 på Finansinspektionen, Snellmansgatan 6, Helsingfors.

Ett meddelande om att beslutet finns framlagt publiceras den 30 augusti 2013 i Officiella tidningen, Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet.

Beslutet får överklagas hos marknadsdomstol inom 30 dagar efter delfåendet. Närmare anvisningar om sökande av ändring i beslutet finns i besvärsanvisningen i bilagan till beslutet. Enligt 62 § i förvaltningslagen (434/2003) anses alla berörda ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter det att meddelandet publicerats i Officiella tidningen.

Närmare upplysningar lämnas av

marknadsövervakare Marianne Demecs, telefon 010 831 5366.

Helsingfors 30 augusti 2013

Finansinspektionen

Bilaga

Beslut (pdf, på finska)