Tillsynsmeddelande 14.3.2019 – 7/2019

Nya föreskrifter och anvisningar om tilläggspensionsanstalternas förvaltning och ändringar i föreskrifter och anvisningar för försäkringssektorn

Finansinspektionen har den 7 mars 2019 utfärdat nya föreskrifter och anvisningar om tilläggspensionsanstalternas förvaltning. Dessutom har det gjorts ändringar i andra av Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar som gäller försäkringssektorn, för vilka det redogörs noggrannare senare i meddelandet skilt för varje föreskrift och anvisning.

Föreskrifter och anvisningar om tilläggspensionsanstalternas förvaltning

Lagen om ändring av lagen om pensionsstiftelser 1295/2018 och lagen om ändring av lagen om försäkringskassor 1296/2018 trädde i kraft vid årsskiftet 2019. Med anledning av lagändringarna meddelade Finansinspektionen nya föreskrifter och anvisningar om tilläggspensionsanstalternas förvaltning. 

Finansinspektionen meddelade föreskrifter och anvisningar om anmälan av antalet försäkrade, eftersom omfattningen av de bestämmelser som ska iakttas i lagen om pensionsstiftelser och lagen om försäkringskassor i fortsättningen delvis bestäms utifrån hur många som är försäkrade i tilläggspensionsanstalten. Finansinspektionen ska anteckna antalet försäkrade i registret utifrån tilläggspensionsanstaltens anmälan.

Som en ny skyldighet ska en tilläggspensionsanstalt anmäla Finansinspektionen om utkontraktering av nyckelfunktioner, ledning och förvaltning. I föreskrifterna fastställs närmare de lednings- och förvaltningsfunktioner som anmälningsskyldigheten gäller utöver nyckelfunktionerna. En tilläggspensionsanstalt ska meddela Finansinspektionen om utkontraktering inom sex månader från det att lagen träder i kraft.

Som en ny sak i lagen om pensionsstiftelser och lagen om försäkringskassor definieras en tilläggspensionsanstalts nyckelfunktioner, vilka omfattar internrevisionsfunktionen, riskhanteringsfunktionen och i vissa fall även aktuariefunktionen. Kraven på god vandel och lämplighet (s.k. fit & proper) i lagen gäller personer som utför nyckelfunktioner och personer som i praktiken ansvarar för verksamheten (tillsynsobjektets styrelseledamöter, pensionsstiftelsens ombud och pensionskassans verkställande direktör). Kraven på god vandel och lämplighet i fråga om personer som i praktiken ansvarar för verksamheten gäller även sådana pensionsstiftelser och pensionskassor som bedriver både tilläggspensionsverksamhet och lagstadgad pensionsverksamhet, om den avdelning som bedriver tilläggspensionsverksamhet har minst 100 försäkrade.

Beträffande de personer som i praktiken ansvarar för verksamheten preciserades Finansinspektionens gällande föreskrifter och anvisningar genom att skriva ut vad god vandel innebär, och hurdan kompetens som kravet på lämplighet förutsätter. Då det gäller personer som utför nyckelfunktioner är föreskrifterna och anvisningarna nya.

Finansinspektionen meddelade föreskrifter och anvisningar om det tillstånd som en tilläggspensionsanstalt ska ansöka om hos Finansinspektionen, i det fallet att den avser att anlita samma person eller organisationsenhet för utförande av nyckelfunktioner som hos arbetsgivaren.

I den nya lagstiftningen är tilläggspensionsanstalterna skyldiga att varje år ge sina försäkrade ett tilläggspensionsbesked, som bland annat ska innehålla en tilläggspensionsprognos. Finansinspektionen meddelade föreskrifter om de antaganden som ska användas i beräkningen av tilläggspensionsprognosen.

Föreskrifter och anvisningar 19/2013 Täckning av ansvarsskuld och pensionsansvar: Pensionsstiftelser och pensionskassor som bedriver annan än lagstadgad verksamhet samt begravnings- och avgångsbidragskassor

I föreskrifter och anvisningar 19/2013 har det gjorts text- och paragrafändringar i enlighet med lagen om försäkringskassor och lagen om pensionsstiftelser (de nya 83 m § i lagen om försäkringskassor och 47 p § i lagen om pensionsstiftelser). Rapporteringsblanketterna VO01e, VO01f, VO02e ja VO02f har omarbetats till motsvarande delar. Blanketterna och anvisningarna till dem har också gjorts tydligare utifrån tidigare inlämnade kommentarer. Dessutom har föreskrifter och anvisningar 19/2013 preciserats på grund av tidigare tolkningsfall vad gäller täckningen.

I täckningsbestämmelserna har de nya punkterna om derivat beaktats (83 § i lagen om försäkringskassor och 46 b § i lagen om pensionsstiftelser), i vilka det konstateras att derivatinstrument får användas, förutsatt att de bidrar till att minska investeringsriskerna eller underlättar en effektiv kapitalförvaltning.

Föreskrifter och anvisningar 4/2012 Beräkningsgrunder för ansvarsskulden i pensionskassor / Föreskrifter och anvisningar 5/2012 Beräkningsgrunder för pensionsansvaret i pensionsstiftelser

I lagen om pensionsstiftelser och lagen om försäkringskassor har fastställandet av den maximiränta som används vid beräkningen av pensionsansvar/ansvarsskuld överförts från social- och hälsovårdsministeriet till Finansinspektionen. Till föreskrifterna och anvisningarna har fogats en föreskrift om maximiräntan, som stegvis sjunker till 3 procent 2024.

Föreskrifter och anvisningar 4/2015 Tillsynshandlingar som försäkringsmarknadssammanslutningar ska inlämna till Finansinspektionen

Lagen om försäkringsförmedling (570/2005) har upphävts genom lag om försäkringsdistribution (234/2018) och ändringarna enligt den nya lagen har uppdaterats i föreskrifterna och anvisningarna samt i tabell 7.4, som finns bifogad. Även i den bifogade tabellen 7.2 ”Uppgifter om serviceavtal för hanteringen av risken för arbetsoförmåga” har det lagts till en ny kolumn, där det begärs uppgifter om avtalets längd. Övriga ändringar hänför sig till enskilda preciseringar och tillägg.

Föreskrifter och anvisningar om bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse

  • 14/2012 Försäkringsbolag, arbetspensionsförsäkringsbolag, försäkringsföreningar, försäkringsholdingsammanslutningar, filialer till försäkringsbolag från tredje land och pensionsanstalter som grundats genom lag
  • 15/2012 Pensionskassor och -stiftelser

I föreskrifter och anvisningar 14/2012 har det gjorts små ändringar med anledningen av inkomstdatasystemet och hänvisningarna till Etera har strukits, vilka inte längre är aktuella efter fusionen. Därtill har fastighetsplaceringarnas balanspost preciserats. Till övriga delar är ändringarna små och av teknisk natur. Motsvarande ändringar har införts på rapportblanketterna VA, VB, VD, VF, VO06a och VP och i anvisningarna till dem. I föreskrifterna och anvisningarna 15/2012 har det gjorts några lagtekniska ändringar och fastighetsplaceringarnas balanspost har preciserats.

Föreskrifterna och anvisningarnas ikraftträdande

Föreskrifterna och anvisningarna träder i kraft den 31 mars 2019.

Yttranden

Det har gjorts en sammanfattning av de erhållna remissyttrandena med anledning av föreskrifterna och anvisningarna. En sammanfattning av remissyttrandena finns i Finansinspektionens webbtjänst i samband med föreskrifterna och anvisningarna.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Föreskrifter och anvisningar 1/2019 Mikko Kuusela, byråchef, tfn 09 183 5525 eller mikko.kuusela(at)fiva.fi
  • Föreskrifter och anvisningar 1/2019 Marja Koponen, ledande jurist, tfn 09 183 5555 eller marja.koponen(at)fiva.fi
  • Föreskrifter och anvisningar 19/2013, Rapporteringstabellerna VO01e, VO01f, VO02e, VO02f och VO för VO-rapporteringen och VO-rapporteringsanvisningarna: riskexpert Johanna Korhonen, tfn 09 183 5541 eller johanna.korhonen(at)fiva.fi
  • Föreskrifter 4/2012, 5/2012: matematiker Anna Keinänen, tfn 09 183 5536 eller anna.keinanen(at)fiva.fi
  • Föreskrifter och anvisningar 4/2015, 14/2012, 15/2012 samt rapporteringsblanketter VA03, VB036, VD01a och VD02 samt VD-rapporteringsanvisningarna: redovisningsexpert Marketta Lindén, tfn 09 183 5350 eller marketta.linden(at)fiva.fi
  • Rapporteringsblanketter VF06a, VO06a, VP01, VP02 och VP03 samt VF- och VP-rapporteringsanvisningar: ledande matematiker Satu Korhonen, tfn 09 183 5242 eller satu.korhonen(at)fiva.fi 


Bilagor