Tillsynsmeddelande 5.9.2022 – 38/2022

Ändring i föreskrifter och anvisningar 1/2015: Liv- och skadeförsäkringsbolag, riktlinjer om Solvens II del I

Finansinspektionen har gjort ändringar i föreskrifter och anvisningar 1/2015, med vilka Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndighetens (EIOPA) 16 riktlinjer gällande Solvens II nationellt har satts i kraft. EIOPA har gjort ändringar i följande två riktlinjer:

  • Riktlinjer för avgränsning av försäkringsavtal (EIOPA_BoS_14/165 SV)
  • Riktlinjer för värdering av försäkringstekniska avsättningar (EIOPA_BoS_14/166 SV)

Ändringarna beror på EIOPAs ändrade riktlinjer om avgränsning av försäkringsavtal och värdering av försäkringstekniska avsättningar. Syftet med ändringarna är att harmonisera värderingen av försäkringstekniska avsättningar inom EU.

De tekniska ändringarna som gjorts i Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar anges i kapitel 18 Ändringshistorik i föreskrifterna och anvisningarna

Finansinspektionens ändrade föreskrifter och anvisningar träder i kraft den 1 januari 2023, men de kan tillämpas redan tidigare.

Eftersom Eiopas ändrade riktlinjer kan bidra till att solvenskravet delvis höjs, delvis sänks, rekommenderas det att företagen under tillsyn inför alla ändringar enligt de nya anvisningarna på en och samma gång.

Finansinspektionen kommer senare på hösten att presentera ändringarna i anvisningarna och att informera om Finansinspektionens förväntningar på hur och inom vilken tidtabell ändringarna ska göras.

Närmare upplysningar lämnas av

Jari Niittuinperä, ledande matematiker, jari.niittuinpera(at)fiva.fi

Bilagor