Tillsynsmeddelande 26.5.2023 – 34/2023

Föreskrifter och anvisningar 2/2023 om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism träder i kraft 26.6.2023

Finansinspektionen har meddelat föreskrifter och anvisningar 2/2023 om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism (motsvarar det utkastet för föreskrifter och anvisningar om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism 1/2022 som varit ute på remiss).

Innehåll

Syftet med föreskrifterna och anvisningarna är att meddela de företag som står under Finansinspektionens tillsyn tolkningar och rekommendationer för tillämpningen av bestämmelserna om förhindrade av penningtvätt och av finansiering av terrorism. Strävan med föreskrifterna och anvisningarna är att instruera företagen under tillsyn att utifrån en risk-baserad bedömning vidta proportionella åtgärder för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism till de delar som lagstiftningen inte erbjuder tillräckliga anvisningar. Strävan är dessutom att förenhetliga och effektivisera tillämpningen av bestämmelserna om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism. Syftet med föreskrifterna och anvisningarna är dessutom att meddela företagen under tillsyn bindande föreskrifter.

I föreskrifterna och anvisningarna har också de beaktats de förändringar som delreformen av den nya penningtvättslagen medför. Till skillnad från det utkastet som varit ute på remiss har i föreskrifterna och anvisningarna strukits det avsnitt som gällde behandling av uppgifter om domar i brottmål och brott. Orsaken till detta var att den nya 3 kap. 3 a § om behandling av uppgifter om domar i brottmål och brott som föreslogs i regeringens proposition 236/2021 rd inte godkändes som en del av delreformen av penningtvättslagen.

Efter remissbehandlingen har det gjorts en ändring i avsnitt 5.2.2.2 om ansvarig person för kontrollen som utses i ledningen i föreskrifterna och anvisningen. De nya anvisningarna ger mer fallspecifik prövningsrätt beträffande på vilken ledningsnivå personen utses. Finansinspektionen har också tillfogat ett nytt stycke 29 i avsnitt 6.3.1 om att kontrollen av identiteten kan slutföras först efter den tidpunkt då kundförhållandet etablerats.

Genom föreskrifterna och anvisningarna upphävs

  • Finansinspektionens standard 2.4 Kundkännedom – åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
  • Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 7/2021 om riskfaktorer avseende penningtvätt och finansiering av terrorism.
  • Finansinspektionens ställningstagande om uppgifter för kundkännedom och bankernas förfaranden (3/2016).
  • Finansinspektionens ställningstagande om förenklade åtgärder för kundkontroll vad gäller väglag och delägarlag som förvaltar samfälliga vattenområden (27/2020).

Ikraftträdande

Föreskrifterna och anvisningarna gäller från och med den 26 juni 2023.

Närmare upplysningar lämnas av

Jonna Ekström, ledande jurist, tfn 09 183 5531 eller jonna.ekstrom(at)fiva.fi

Bilaga

Föreskrifter och anvisningar 2/2023