Webbnyheter 16.10.2018 – 10/2018

Att teckna försäkring mot böter strider mot god försäkringssed

Finansinspektionen anser att det strider mot god försäkringssed och allmänt godtagna värderingar i samhället att teckna försäkring mot administrativa och straffrättsliga böter och påföljdsavgifter. 

Enligt Finansinspektionens tolkning strider det mot god försäkringssed att teckna försäkring mot en sådan risk vars försäkring kunde bidra till aktörernas likgiltighet för efterlevnad av reglerna och ifrågasätta deras skyldighet att följa tillämpliga regelverk. Att försäkra en sådan risk strider mot de allmänt godtagna värderingarna i samhället.

Finansinspektionens tolkning gäller såväl straffrättsliga böter som administrativa böter och påföljdsavgifter. Det saknar betydelse om böterna påförs för en uppsåtlig gärning, försummelse eller oaktsamhet. Likaså saknar det betydelse om böterna eller påföljdsavgiften påförs en juridisk eller en fysisk person.

Enligt 25 kap. 1 § 1 mom. i försäkringsbolagslagen är det Finansinspektionens uppgift att övervaka att försäkringsbolagen iakttar lagstiftningen om försäkringsverksamhet och god försäkringssed.

God försäkringssed är ett begrepp i försäkringsbolagslagen och en vedertagen princip i försäkringsbranschen. Verksamheten i försäkringsbranschen ska inte enbart uppfylla lagens formella krav, utan också vara etiskt hållbar, skälig och rättvis - dvs. följa god försäkringssed.

Frågan om försäkring av böter har blivit aktuell framför allt i samband med EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR).

Närmare upplysningar lämnas av

  • Teija Korpiaho, byråchef, telefon 09 183 5528 eller teija.korpiaho(at)fiva.fi
  • Timo Peltonen, byråchef, telefon 09 183 5551 eller timo.peltonen(at)fiva.fi

Bilaga