Ställningstagande 21.12.2010 – 2/2010

Beslut om bankernas egna referensräntor

11/399/2010

Bakgrund till ställningstagandet

Under våren och sommaren 2010 undersökte Finansinspektionen (FI) användningen av förändringarna i bankernas primräntor och andra referensräntor. Syftet var att undersöka och jämföra grunderna för besluten om bankernas egna referensräntor och analysera om grunderna fyller de krav som ställts på grunderna för fastställandet av räntan i konsumentskyddslagen.

Vid undersökningen framgick att grunderna för besluten om bankernas egna referensräntor och särskilt informationen till kunderna borde förbättras i vissa avseenden. Vid en jämförelse av ränteförändringarna med rörelser på räntemarknaden och grunderna för räntebesluten konstaterades förändringarna delvis asymmetriska. Assymetrin märktes på att räntorna reagerade långsammare nedåt än uppåt. I förändringen av primräntorna förekom i detta avseende dock skillnader bankerna emellan. 

Enligt 6 kap. 24 § i konsumentskyddslagen (38/1978) ska referensräntan vara offentligt tillgänglig och den ska bygga på faktorer som är oberoende av kreditgivarens ensidiga bestämmanderätt. Konsumentskyddslagen ändrades genom en lag (746/2010) som trädde i kraft den 1 december 2010 så, att det krav som tidigare ingått i motiveringarna till lagen och som slår fast att kreditgivaren ska genomföra ränteändringar rättvist och utan att diskriminera konsumenterna nu skrevs in i själva lagtexten.

I detta ställningstagande lägger FI fram sina rekommendationer om fastställandet av bankernas egna referensräntor och de metoder som ska tillämpas vid marknadsföringen.

Ställningstagande

Grunder för fastställande av egna referensräntor

För att låntagaren ska kunna analysera de faktorer som påverkar fastställandet av bankernas egna referensräntor och räntenivån är det viktigt att grunderna för besluten om de egna referensräntorna är klara och väldokumenterade. När referensräntorna ändras ska banken på det sätt som föreskrivs i lagen genomföra ränteändringarna rättvist och utan att diskriminera konsumenterna.

En del av bankerna använder en matematisk modell som grund för fastställandet av referensräntan, så att bankens egen referensränta hålls innanför vissa i förväg fastställda gränser i förhållande till den beräknade räntan enligt modellen. Endast en del av bankerna använder sig dock av modellbaserade beslutsmekanismer.

FI anser att utarbetandet av en matematisk modell, som uttrycker grunderna för fastställandet, stöder låntagarens möjligheter att analysera bankens fastställande av referensräntan. FI anser att vid användningen av modell och fluktuationsintervall kan inte bara kvantitativa utan också kvalitativa faktorer beaktas i ränteändringarna. Referensräntan bör stanna inom de gränser som banken fastställt för fluktuationsintervallet i förhållande till den beräknade räntan enligt modellen.

För att kunden ska kunna bedöma utvecklingen av de egna referensräntorna och göra jämförelser bankerna emellan är det viktigt att kunderna har informerats om grunderna för beräkningen av referensräntan och de använda variablerna. Kundernas jämförelser av bankernas egna referensräntor med marknadsräntorna underlättas genom en ökad genomsynlighet avseende referensräntorna.

FI rekommenderar att bankerna redovisar både de kvantitativa och de kvalitativa grunderna för besluten om referensräntorna och värdena på de variabler som använts i besluten, om inte affärshemligheter ställer sig hindrande i vägen.

Med tanke på tillförlitligheten av de fastställda referensräntorna är det viktigt att de variabler som används i processen, såsom bankens åsikt om inflationsutvecklingen, inte avviker från siffror och värden som banken lagt fram i andra sammanhang. 

De variabler som används i grunderna för räntebesluten ska motsvara den information banken lag fram i andra sammanhang.

Information om ändringar av grunderna för fastställande av de egna referensräntorna

En del av de banker som använder sig av en beräkningsformel har ändrat beräkningsgrunderna för de egna referensräntorna under referensräntans giltighetstid. 

FI anser att kunderna bör informeras om ändringar av grunderna för fastställandet av de egna referensräntorna och de ändringar som ska genomföras bör också motiveras. I samband med ändringarna bör kunderna också ges möjlighet att reagera på ändringen, t.ex. genom att utan kostnad byta ut referensräntan på sitt lån.

Marknadsföring av egna referensräntor

Bankerna har i marknadsföringen av sina egna referensräntor lyft fram bl.a. hur fördelaktiga och stabila de egna referensräntorna är i förhållande till marknadsräntorna. 

FI påpekar att banken måste kunna bevisa att de argument den använder i sin marknadsföring är med sanningen överensstämmande. 

Tillsyn av egna referensräntor

FI kommer att fortsätta övervaka att bankerna fastställer sina referensräntor på ett lagenligt sätt och jämföra räntenivåerna på referensräntorna. Vid behov publicerar FI resultaten av sina undersökningar.  

Sändlista

Inlåningsbankerna
Utländska filialer som bedriver kreditinstitutsverksamhet
Finansbranschens Centralförbund