Tolkning 25.4.2014 – 2/2014

Tolkning om fastställande av löptiden för debenturer i supplementärt kapital

FIVA 3/01.02/2014

Tolkning 

Enligt Finansinspektionens tolkning får debenturer som återbetalas innan de fem (5) första åren av löptiden har förflutit med stöd av artikel 63 i EU:s kapitalkravsförordning (EU 575/2013) inte inräknas i kapitalbasen till den del som institutet inte permanent har förfogat över kapitalet under de fem första åren.

Tolkningen gäller inte debenturer enligt övergångsbestämmelserna i artikel 484 i kapitalkravsförordningen som har utgivits den 31 december 2011 eller dessförinnan.

Motivering

I 46 § i kreditinstitutslagen (121/2007) föreskrivs om instrument som har räknats in i supplementärt kapital före den 1 januari 2014. I Finland har man av hävd tolkat 46 § 4 punkten i kreditinstitutslagen så att debenturer med en löptid om fem (5) år som inräknas i supplementärt kapital kan inbegripa en amorteringsplan.

Kapitalkravsförordningen (CRR) började tillämpas den 1 januari 2014. Enligt förordningen kan ett kreditinstitut eller ett värdepappersföretag i supplementärt kapital räkna in instrument som uppfyller kriterierna i artikel 63.

Bestämmelserna i CRR har preciserat bestämmelserna om löptiden. Instrumentens eller de efterställda lånens ursprungliga löptid är minst fem år (artikel 63 g). Dessutom kan instrumenten eller de efterställda lånen endast lösas in eller återköpas eller återbetalas i förväg med tillstånd från den behöriga myndigheten (artikel 63 j och artikel 77). Myndigheten kan lämna tillstånd endast om det har skett en ändring i klassificeringen eller i den skattemässiga behandlingen av kapitalinstrumenten och förändringen inte rimligen kunde förutses vid tidpunkten för utgivningen (artikel 78). Tillståndsförfarandet gäller inte godkännande av amorteringsplaner före utgivning.

Enligt Finansinspektionens tolkning ska kapitalinstrumenten uppfylla samtliga kriterier i artikel 63. Tolkningen bygger på att artikel 63 i CRR med avseende på löptid följer ordalydelsen i det tidigare kreditinstitutsdirektivet (2006/48/EG). Syftet med Basel 3 och CRR var att förbättra villkoren med avseende på kapitalets beständighet, vilket framgår bland annat av skäl 72 i ingressen till kapitalkravsförordningen. Av skälen 9 och 12 framgår dessutom att man haft som avsikt att samordna tillämpningen inom Europeiska unionen. Även skälen stöder den tolkningen att artikel 63 i förordningen ska läsas som en helhet.

Övrigt

Med tanke på samordnad tolkning av EU:s kapitalkravsförordning följer Finansinspektionen de tolkningar som Europeiska bankmyndigheten (EBA) har gjort av förordningen.

Vid behov kommer Finansinspektionen att lämna EBA en tolkningsbegäran om huruvida det är möjligt att en debentur i supplementärt kapital kan ha en löptid om (fem) 5 år, dock så att kapitalet kan amorteras enligt avtalsvillkoren innan löptiden går ut. Man har redan frågat EBA om löptiden om (fem) 5 år ska gälla hela kapitalet.

Enligt Finansinspektionens uppfattning har åtminstone de länder som medverkar i Europeiska unionens Baselkommitté haft samma ståndpunkt som den som Finansinspektionen lägger fram i denna tolkning.

Finansinspektionen ger en tolkning om löptiden, eftersom EBAs syn på frågan inte är känd och tolkningen om fastställande av löptiden för debenturer avviker från den tidigare.

Tillämpliga lagrum

EU:s kapitalkravsförordning (EU 575/2013): artikel 63, skäl 9, 12 och 72 i ingressen.

Upplysningar

Närmare upplysningar lämnas av redovisningsexpert Olli Salmi, telefon 010 831 5315, och jurist Minna Sahari, telefon 010 831 5319.