Pressmeddelande 1.4.2015

Finansiell ställning och risker i företagen under tillsyn 1/2015: Läget i finanssektorn sunt, men luften kan gå ur övervärderade värdepapper

Siffrorna för slutet av december 2014, som i dag publiceras av Finansinspektionen, visar att de finländska bank- och försäkringssektorerna är välkapitaliserade överlag. Kapitaltäckningen blev bättre i de flesta sektorerna.

– Men räntemiljön har blivit alltmer krävande för både banker och försäkringsbolag, påminner direktör Anneli Tuominen. – I den rådande situationen bör aktörerna på finansmarknaden se till att de inte söker avkastning på för hög risknivå. Vi måste också förbereda oss på att luften kan gå ur övervärderade värdepapper.

Kapitaltäckningen i banksektorn allt starkare

Banksektorns lönsamhet förbättrades något tack vare en ökning av provisionsintäkterna och finansnettot. Upplåningen fungerade väl och den låga räntenivån sörjde för låga kostnader. De oreglerade fordringarna låg alltjämt kvar på en rimlig nivå.

Banksektorns totala kapitalrelation den 31 december 2014 var 17,3 % (30.6.2014: 15,3 %) och kärnprimärkapitalrelationen (Common Equity Tier 1) var 15,8 % (30.6.2014: 14,1 %). De förbättrade kapitaltäckningssiffrorna speglar framför allt kapitalanskaffning och ökade vinstmedel. Kapitaltäckningsgraden för finans- och försäkringskonglomeraten var vid slutet av året 2,0 (30.6.2014: 1,9).

Arbetspensionssektorns solvens stärktes tack vare placeringsintäkterna

Jämfört med läget vid slutet av 2013 stärktes solvensnivån för arbetspensionsanstalterna och uppgick vid slutet av året till 30,3 % (31.12.2013: 28,4 %). Den riskbaserade solvensställningen låg kvar på 2,1. Solvensgränsen steg till 14,4 % (31.12.2013: 13,5 %), eftersom aktörerna sökte avkastning från mer riskfyllda investeringar.

Livförsäkringssektorns solvens var god, och skadeförsäkringssektorns solvens stark

Livförsäkringssektorns riskbaserade solvensställning stärktes till 3,9 (31.12.2013: 3,7). Solvensställningen var 5,1 och låg i stort sett kvar på föregående års nivå (31.12.2013: 5,2). Beloppet av försäkringsteknisk ansvarsskuld för fondförsäkringar fortsatte att öka, vilket innebär att investeringsriskerna i ökad utsträckning vältras över på försäkringstagarna.

Skadeförsäkringssektorns riskbaserade solvensställning stärktes till 2,7 (31.12.2013: 2,3), vilket var den högsta noteringen sedan 2009. Solvensställningen stärktes till 4,5 (31.12.2013: 4,3). Totalkostnadsprocenten som speglar skadeförsäkringsrörelsens lönsamhet föll mot slutet av året då flera bolag sänkte sina diskonteringsräntor för att komplettera den försäkringstekniska ansvarsskulden.

Närmare upplysningar lämnas av

  • direktör Anneli Tuominen, telefon 010 831 53 00
  • biträdande direktör Marja Nykänen, telefon 010 831 52 47
  • avdelningschef Jyri Helenius, telefon 010 831 53 12.

Bilaga

Finansiell ställning och risker i företagen under tillsyn 1/2015 (på finska)