Pressmeddelande 2.11.2018

Stresstestresultaten för europeiska banker: banksektorn i Finland skulle klara en svagare omvärldsutveckling

Europeiska bankmyndigheten EBA publicerade den 2 november 2018 kl. 19 finsk tid resultaten av det EU-omfattande stresstestet, som mäter betydande bankers motståndskraft vid eventuella omvärldsförändringar. I stresstestet prövades hur en osannolik men möjlig kraftig konjunkturnedgång i omvärlden skulle påverka stora europeiska bankers resultatförmåga och kapitaltäckning. Bankerna analyserade i stresstestet effekterna på resultat- och kapitalutvecklingen i enlighet med gemensamma anvisningar och metoder på basis av siffrorna för utgången av 2017.

Av de finländska bankerna under ECB:s tillsyn deltog OP Gruppen i EBAs stresstest. I det svaga makroekonomiska scenariot sjönk kärnprimärkapitalrelationen för OP Gruppen till 15,3 %, men banken uppfyllde fortfarande minimikapitalkravet. Nordea, som har flyttat huvudkontoret till Finland, deltog i EBAs stresstest som en svensk bankkoncern.

Tillsynsmyndigheterna utnyttjar stresstestresultaten i den samlade kapitalbedömningsprocessen (den s.k. SREP-processen). Syftet är att säkerställa att instituten har en tillräckligt stark kapitalbas för att täcka väsentliga risker.

Kapitaltäckningen för de mindre bankerna i Finland fortsatt god

Finansinspektionen kompletterade EBAs stresstest med ett nationellt test av åtta mindre banker och bankgrupper som står under Finansinspektionens direkta tillsyn. Testet grundade sig på EBAs anvisningar och två scenarier i det EU-omfattande testet.

Av resultaten framgår att de mindre finländska bankernas totala kapitaltäckning ligger kvar på en god nivå också i ett svagt makroekonomiskt scenario, även om effekterna och tillämpningen av metoderna varierade betydligt mellan bankerna. I det negativa scenariot minskade den totala kärnprimärkapitalrelationen (CET 1) för dessa banker med 1,9 procentenheter till 15,2 %, medan den i basscenariot ökade med 0,7 procentenheter. 

Närmare upplysningar lämnas av

Jyri Helenius, biträdande direktör, telefon 09 183 53 12.

Se också