Tillsynsmeddelande 7.3.2013 – 17/2013

EIOPA publicerade ett yttrande om tillsynsåtgärder inom försäkringssektorn med anledning av länge fortsatt låg räntenivå

EIOPA publicerade den 4 mars 2013 ett yttrande om eventuella tillsynsåtgärder till följd av att den låga räntenivån fortsatt under lång tid.

EIOPA kommer tillsammans med de nationella myndigheterna att effektivisera uppföljningen av konsekvenserna av de låga räntorna. Målet är att ha en kontinuerligt uppdaterad helhetsbild av läget inom försäkringssektorn med tanke på både bolagens solvens och systemriskerna. Tillsynsmyndigheterna ska i samarbete med enskilda aktörer bidra till att sådana lösningar som behövs ska hittas och vid behov säkerställa att lösningarna genomförs tillräckligt tidigt så att de försäkrade förmånerna kan tryggas. Särskild uppmärksamhet bör också fästas vid likabehandling av försäkringstagarna.

Finansinspektionen kommer att utvärdera läget i bolagen i enlighet med EIOPAs rekommendationer.

Upplysningar

Ytterligare information lämnas av ledande riskexpert Teija Korpiaho, telefon 010 831 5528.