Tillsynsmeddelande 8.11.2019 – 58/2019

Eiopas remiss om översyn av Solvens II solvens- och tillsynsregelverket för skade- och livförsäkringsbolag

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) har gett ut ett utkast till tekniska råd till Europeiska kommissionen för översyn av solvens- och tillsynsregelverket för skade- och livförsäkringsbolag (Solvency II 2020 Review).

Den 11 februari 2019 bad Europeiska kommissionen Eiopa lämna tekniska råd om sammanlagt 19 olika frågor. Frågorna kan indelas i följande tre grupper.

  1. Åtgärder som gäller långfristiga ansvarsförbindelser, såsom extrapolering av den räntekurva som används för beräkning av den försäkringstekniska avsättningar och volatilitetsjustering
  2. Eventuella nya Solvens II-element, såsom makrotillsynsverktyg, garantisystem och rekonstruktions- och avvecklingssystem
  3. Preciseringar av gällande regelverk, såsom genomgång av reglerna om friheten att tillhandahålla tjänster, rapportering och solvensberäkning.

I likhet med Eiopa bedömer också Finansinspektionen att Solvens II-regelverket har fungerat väl. Det handlar således snarare om en vidareutveckling av regelverket än en totalrevidering. Bland annat den nuvarande räntemiljön och tillsynsmyndighetens erfarenheter hittills ger dock anledning att ompröva regelverket till vissa delar.

Enligt Finansinspektionens byråchef Teija Korpiaho är det viktigt att också finländska aktörer deltar i samrådet. ”Det är viktigt att också mindre marknader och bolag som är små eller medelstora i europeisk skala bidrar med sina synpunkter och erfarenheter till utvecklingen av regelverket”, konstaterar Teija Korpiaho.

Med undantag av garantisystemen och vissa delar av rapporteringen omfattar samrådet samtliga delområden av kommissionens rådfrågning. En remiss om garantisystemen och rapporteringen har publicerats tidigare.

Närmare remissanvisningar finns på Eiopas webbplats. Remisstiden går ut den 15 januari 2020.

Närmare upplysningar lämnas av

Vesa Ronkainen, gruppchef, tfn 09 183 5704 eller vesa.ronkainen(at)fiva.fi