Webbnyheter 17.12.2020 – 20/2020

Statistisk undersökning om arbetsolycksfalls- och yrkessjukdoms-försäkring 2015–2019: År 2019 var ett toppår inom placerings-verksamheten, men det försäkringstekniska resultatet var på grund av kompletteringarna av ansvarsskulden det sämsta under översikt

År 2019 uppgick premieinkomsten för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring till 592 miljoner euro, då den var 565 miljoner euro året innan. Premieinkomsten ökade med 4,8 procent jämfört med föregående år. Marknaden var allt mer centraliserad; de fyra största bolagens andel av premieinkomsten ökade till 91 procent från att ha varit 89 procent förra året och i slutet av året bed­­revs verksamhet av elva försäkringsbolag, vilket är en aktör mindre än året innan. Av de aktörer som bedrev arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring var nio finländska försäkringsbolag, medan två var filialer till utländska försäkringsbolag.

Resultatet för 2019 var på genomsnittlig nivå. Resultatet på 67 miljoner euro var ca 11 procent i förhållande till nettopremieintäkterna, då den genomsnittliga procenten under fem år varit ca 10 procent. Drivfaktorerna för resultatet avvek däremot väsentligt från det normala. Försäkrings­rörelsens resultat var 215 miljoner euro negativ i stor utsträckning på grund av räntekompletteringar vid beräkningen av ansvarsskulden 2019. Detta understiger det genomsnittliga resultatet av försäkringsrörelsen under fem år med 120 miljoner euro. Å andra sidan genererade placerings­verksamheten 283 miljoner euro, vilket översteg det genomsnittliga resultatet under fem år med 130 miljoner euro.

Med tanke på hela försäkringsgrenen har verksamheten varit lönsam, men det har emellertid funnits stora skillnader i resultatbildningen mellan bolagen och mellan olika år.

Finansinspektionens statistiska undersökning av arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring grundar sig på material som insamlats från försäkringsbolagen. Den statistiska undersökningen innehåller tabeller, diagram och beräkningar om försäkringspremier, marknadsandelar, nyckeltal och resultat. Utöver sammanräknade uppgifter publiceras även resultatuppgifter per bolag i en separat fil.

Närmare upplysningar lämnas av

Toni Blomster, ledande matematiker, telefon 09 183 5318 eller toni.blomster(at)fiva.fi

Bilagor