Rapporteringsmeddelande 14.5.2020 – 15/2020

Ändringar i rapporteringen av de tillsynsavgiftsfaktorer som används vid fastställandet av de tillsynsavgifter som ECB fastställer för kreditinstitut | EBA

Europeiska centralbankens (ECB) reviderade tillsynsavgiftsram tillämpas från ingången av betalningsperioden år 2020. I samband med reformen reviderades Europeiska centralbankens förordning om tillsynsavgifter (1163/2014) (2019/2155) och uppdaterades Europeiska centralbankens beslut om metoder och förfaranden för att bestämma och insamla uppgifter avseende avgiftsfaktorer som används för att beräkna de årliga tillsynsavgifterna (2019/2158). Revideringarna innehåller en övergång till fakturering i efterhand, vilket innebär att kreditinstituten kommer att faktureras på basis av de faktiska tillsynskostnaderna i stället för på basis av uppskattade kostnader. I fortsättningen uppbärs avgifterna för varje betalningsperiod under det andra kvartalet följande år. Avgifterna för betalningsperioden 2020 uppbärs således under det andra kvartalet 2021. Det innebär att det inte uppbärs avgifter under 2020.

ECB använder befintliga tillsynsuppgifter för att beräkna avgifterna, vilket befriar en stor del av kreditinstituten från en separat rapportering. De kreditinstitut som emellertid helt eller delvis önskar använda möjligheten att lämna de dotterbolag som inte omfattas av den gemensamma tillsynsmekanismen utanför bestämningen av tillsynsavgiftsfaktorerna, ska meddela ECB om detta fram till utgången av september varje tillsynsavgiftsperiod, samt inom ramen för Q3-rapporteringstidtabellen lämna in de uppgifter som avses i ECB:s beslut om de uppgifter avseende avgiftsfaktorer som används för att beräkna de årliga tillsynsavgifterna.

De revisorsintyg som tidigare inlämnades av de avgiftsbetalande filialerna från länder som inte omfattas av den gemensamma tillsynsmekanismen och som verkar i Finland ersätts med ett brev från ledningen. I fortsättningen ska filialernas ledning intyga filialens totala tillgångar genom ett standardiserat brev som skickas till Finansinspektionen.

Blanketterna om tillsynsavgiftsfaktorerna, liksom även nödvändiga intyg och bekräftelser ska skickas till Finansinspektionen fram till inlämningsdatumet för FINREP- och COREP-rapporteringen för tillsynsperioden Q3 (t.ex. före 11.11.2020 innevarande år). De blanketter som behövs för anmälan och anvisningar kommer att sättas ut på ECB:s webbplats om tillsynsavgifter genast när de färdigställts (i webbtjänsten finns inte ännu uppdaterade blanketter för betalningsperioden 2020).

ECB informerar bankerna närmare om reformen (ECBs meddelande).

Närmare upplysningar lämnas av:

• EKP_valvontamaksut(at)finanssivalvonta.fi
• SSM-fee-enquiries(at)ecb.europa.eu