Rapporteringsmeddelande 8.5.2024 – 8/2024

EBAs DPM 3.4 tas i bruk med uppgifterna per 30.9.2024 | EBA

Europeiska banktillsynsmyndigheten (EBA) har publicerat versionen DPM 3.4 som inklusive XBRL-taxonomin och valideringsreglerna. Ändringarna inverkar på rapporteringen i kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag och auktoriserade förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Finansieringsbalansens ränteriskrapportering (IRRBB) utvidgas för att omfatta alla aktörer som omfattas av Finansinspektionens ränteriskrapportering (R). Med denna utvidgning upphör behovet av nuvarande R-rapportering. Ändringarna implementeras i anvisningarna för insamling av information från kreditinstitut (Föreskrifter och anvisningar 1/2014) och information om dessa kommer att ges separat.

Det har gjorts små ändringar i DPM och de ändringar som införts i valideringsreglerna godkändes enligt ITS. DPM-enkätverktyget har också uppdaterats så att det motsvarar den nuvarande publikationen.

Närmare information om XBRL-taxonomin och DPM-modellen i anslutning till ITS-rapporteringen finns på EBAs webbplats.

* Kontakttaganden ska i första hand ske via Finansinspektionens rapportörsportal